Best of World

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Best of World belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijde aandelen om de beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. In hoofdzaak wordt hierbij geïnvesteerd in fondsen die flexibel kunnen omspringen met het aandelengedeelte en waarvan het rendement in een goede verhouding staat tot het genomen risico.

Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.

De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd voor de kapitalisatie klassen.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Benchmark

100% van de return van de MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR). De MSCI World Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de ‘developed markets’.

De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark. Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum.

Algemene informatie
BeheerderDierickx Leys Private Bank
CommissarisDeloitte Bedrijfsrevisoren cvba
DistributieDierickx Leys Private Bank
PromotieDierickx Leys Private Bank
Administratief beheerCaceis Bank, Belgium Branch NV
Financiële dienstCaceis Bank, Belgium Branch NV
DomicilieBelgië
Juridische vormZelfbeheerde Bevek
Wettelijke statusUCITS
MuntEUR
Oprichtingsdatum bevek18 december 2001
LooptijdOnbeperkt
Algemene documenten
Risico en opbrengstprofiel

Aanbeveling: De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 7 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, en dat is een gemiddelde risicocategorie.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
*Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.

·Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

KIID

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Informatie per klasse
IC Kap.R. KapV. Kap
ISINBE6231619485BE6231618479BE6308992153
TypeKapitalisatieKapitalisatieKapitalisatie
Instap vergoedingmaximum 3,00%maximum 3,00%maximum 1,25%
Minimum investering100.000 EUR1 aandeel1 aandeel
Uitstap vergoeding
Wijziging compartimentmaximum 1,25%maximum 3,00%maximum 1,25%
Lopende kosten1,92%2,61%2,33%
Beheer vergoeding0,80%1,50%1,00%
Performance feeJaarlijks 10% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijks 10% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijks 10% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.
BeperkingEnkel beschikbaar voor verzekeringsondernemingen
Belastingen

Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 

KapitalisatieDistributie
Roerende voorheffing30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa30% op de uitgekeerde dividenden
Beurstaks bij uitstap1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Beurstaks bij wijziging compartiment1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Bijkomende informatie
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot het fonds support@mcgif.be of de ombudsman ombudsman@ombudsfin.be.
  • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product
  • Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de distributeur in het Frans en in het Nederlands.
  • Samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de bevek Dierickx Leys Fund III n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) ‘in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands.
  • Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.