Bericht van schorsing

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG

Naamloze Vennootschap
Zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen
RPR (Antwerpen): 0476.526.653


Antwerpen, 26 april 2022

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek kondigt hierbij aan dat zij beslist heeft over te gaan tot de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming van alle compartimenten van de BEVEK.

Deze schorsing gaat in per 26 april 2022. Deze beslissing is een tijdelijke en preventieve maatregel die wordt genomen in het belang van de deelnemers van de BEVEK. Met een beslissing van 29 maart 2022 heeft de Nationale Bank van België immers de vergunning als beursvennootschap herroepen van de portefeuillebeheerder van de BEVEK, Merit Capital NV. De Raad van State heeft op 26 april 2022 de vordering tot schorsing van Merit Capital NV tegen deze beslissing verworpen.

Bovenvermelde schorsing zal een einde nemen zodra de omstandigheden het toelaten.

Voor eventuele bijkomende informatie kunt u zich richten tot de financieel agent CACEIS Belgium of tot de raad van bestuur op het email adres support@mcgif.be.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be.

Tevens informeren we u dat de Netto-Inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van de BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

De Raad van Bestuur.