Informatie aan de aandeelhouders

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de BEVEK wenst de aandeelhouders in te lichten over de volgende beslissing die genomen werd via circulair besluit op 12 juli 2022:

1. Aanpassing van de naam van de BEVEK en van bepaalde compartimenten.

De raad van bestuur heeft besloten om de naam van de BEVEK ‘Merit Capital Global Investment Fund’ te vervangen door ‘Dierickx Leys Fund III’.

De raad van bestuur heeft eveneens besloten om de naam van bepaalde compartimenten te wijzigen:

Huidige naamNieuwe naam vanaf 29 november 2022
MC Best of WorldBest of World
MC PatrimoinePatrimoine
MC Quartz Balanced FOFQuartz Balanced FOF
Merit Care Fund Low Volatility Equity
Value & DefensiveInvestment Grade Bond
MC Global Growth Equity FundGlobal Growth Equity
MC Equities DBIEquities DBI

De compartimenten Capitam en Value & Dynamic behouden hun huidige naam.

2. Verplaatsing van de zetel van de BEVEK.

De raad van bestuur heeft besloten om de zetel van de BEVEK gelegen te ‘Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen’ te verplaatsen naar ‘Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen’.

3. Verhoging van de vergoeding van de effectieve leiding.

De raad van bestuur heeft besloten om de vergoeding van de effectieve leiding te verhogen. De jaarlijkse vergoeding per compartiment zal verhoogd worden van 5.506 EUR naar 8.500 EUR (exclusief BTW), dewelke jaarlijks geïndexeerd wordt.

4. Wijziging van de website.

De raad van bestuur heeft besloten om de website waarop de formulieren voor inschrijving, omzetting en terugbetaling, het beloningsbeleid en de documenten van de BEVEK (prospectus, essentiële beleggersinformatie en diverse inlichten) worden ter beschikking gesteld te wijzigen. Deze zullen vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe prospectus beschikbaar zijn op: www.dierickxleys.be.

5. Toegelaten derivatentransacties

De raad van bestuur heeft besloten om aan het beleggingsbeleid van de compartimenten Capitam, MC Best of World, MC Patrimoine, MC Quartz Balanced FOF, Merit Care Fund, Value & Defensive, en Value & Dynamic, onder de rubriek ‘Toegelaten derivatentransacties’, een paragraaf omtrent de vaststelling van de zekerhedenbeleid toe te voegen.


Bovengenoemde wijzigingen zullen inwerking treden vanaf de inwerkintreding van het nieuwe prospectus, dit is 29 november 2022.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen, kunnen gedurende een maand na de datum van verzending van dit bericht, kosteloos, behoudens eventuele taksen, de terugkoop van hun aandelen aanvragen.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en bekomen kan worden bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.