Algemene Vergadering 4 mei 2023

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Dierickx Leys Fund III, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op donderdag 4 mei 2023 om 11 uur op de zetel van de BEVEK, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen, en zal beraadslagen over de volgende agenda:

 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
 2. Lezing van het verslag van de commissaris omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
 3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2022 afgesloten boekjaar.
 4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.
 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het op 31 december 2022 afgesloten boekjaar.
 6. Herbenoeming van een bestuurder.
  Voorstel van de raad van bestuur: : “De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Eric Jonkers, als voorzitter van de raad van bestuur, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Deze mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de heer Jonkers een vergoeding van 1.250 EUR (exclusief BTW) per vergadering van de raad van bestuur ontvangen met een minimum van 5.000 EUR per jaar.
  De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”
 7. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
  Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering hernieuwt het mandaat van “Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA”, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders, met zetel te Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Belgium, onder voorbehoud van de
  goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.
  Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de commissaris een honorarium ontvangen van 4.600 EUR per jaar per compartiment (exclusief BTW) in plaats van 4.400 EUR. Deze verhoging van het honorarium is het gevolg van een indexatie op basis van de huidige evolutie in de inflatie. Dit bedrag is jaarlijks onderhevig aan indexatie.
  De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”
 8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 9. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.dierickxleys.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/.


De raad van bestuur.

Documenten

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders op 4 mei 2023
Volmacht voor de algemene vergadering op 4 mei 2023
Avis de convocation aux actionnaires le 4 mai 2023
Procuration pour l’assemblée générale du 4 mai 2023