Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden geïnformeerd dat de Algemene Vergadering welke oorspronkelijk diende plaats te vinden op donderdag 5 mei 2022 werd verdaagd. De reden was dat het jaarverslag niet tijdig ter beschikking was. Hiertoe worden de aandeelhouders uitgenodigd op de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei 2022 om 11 uur te 2020 Antwerpen, Gerard le Grellelaan 10, Crowne Plaza Hotel, met de volgende agenda:

 1. Verslag van de raad van bestuur.
 2. Verslag van de commissaris.
 3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het op 31 december 2021 afgesloten boekjaar.
  1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering keurt de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2021 afgesloten boekjaar goed.”
 4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.
  1. Compartiment CAPITAM
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De Vergadering beslist om een bruto-dividend van 2,14 euro per aandeel uit te keren.”
  2. Compartiment MC BEST OF WORLD
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.”
  3. Compartiment MC PATRIMOINE
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De Vergadering beslist om een bruto-dividend van 2,75 euro per aandeel uit te keren.”
  4. Compartiment MC QUARTZ BALANCED FOF
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De Vergadering beslist om een bruto-dividend van 0,41 euro per aandeel uit te keren.”
  5. Compartiment MERIT CARE FUND
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatie aandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.”
  6. Compartiment VALUE & DEFENSIVE
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De Vergadering beslist om een bruto-dividend van 2,27 euro per aandeel uit te keren.”
  7. Compartiment VALUE & DYNAMIC
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De vergadering beslist om een bruto dividend van 1,68 EUR per aandeel uit te keren.”
  8. Compartiment MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De vergadering beslist om een bruto dividend van 0,99 euro per aandeel uit te keren.”
  9. Compartiment MC EQUITIES DBI
   1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment.
   2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
   3. Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment:
    1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.
    2. De Vergadering beslist om een bruto-dividend van 16,04 euro per aandeel uit te keren.”
 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het op 31 december 2021 afgesloten boekjaar.
  1. Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.”
 6. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 7. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres vds@vdsconsult.com.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (vds@vdsconsult.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het e-mailadres support@mcgif.be.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden bij de instelling die de financiële dienst waarneemt.


De raad van bestuur.