Capitam

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Capitam belegt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen. Het fonds richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel.

De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particuliere vennootschappen,etc.

De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.

De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd voor de kapitalisatie klassen. Bij de distributie klassen worden de dividendinkomsten van het fonds uitgekeerd.

U kunt iedere week aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Benchmark

Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een
benchmark.

Algemene informatie
BeheerderDierickx Leys Private Bank
CommissarisDeloitte Bedrijfsrevisoren cvba
DistributieDierickx Leys Private Bank
PromotieDierickx Leys Private Bank
Administratief beheerCaceis Bank, Belgium Branch NV
Financiële dienstCaceis Bank, Belgium Branch NV
DomicilieBelgië
Juridische vormZelfbeheerde Bevek
Wettelijke statusUCITS
MuntEUR
Oprichtingsdatum bevek18 december 2001
LooptijdOnbeperkt
Algemene documenten
Risico en opbrengstprofiel

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

Het volgende risico wordt mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Kredietrisico: Er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

KIID

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Informatie per klasse
IC Kap.R. KapR. Dis
ISINBE6291045134BE6214871814BE6214872820
TypeKapitalisatieKapitalisatieDistributie
Instap vergoedingmaximum 3,00%maximum 3,00%maximum 3,00%
Minimum investering100.000 EUR1 aandeel1 aandeel
Uitstap vergoeding
Wijziging compartimentmaximum 2,00%maximum 2,00%maximum 2,00%
Lopende kosten1,54%2,23%2,24%
Beheer vergoeding0,80%1,50%1,50%
Performance fee
Belastingen

Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 

KapitalisatieDistributie
Roerende voorheffing30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa30% op de uitgekeerde dividenden
Beurstaks bij uitstap1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Beurstaks bij wijziging compartiment1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Bijkomende informatie
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot het fonds support@mcgif.be of de ombudsman ombudsman@ombudsfin.be.
  • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product
  • Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de distributeur in het Frans en in het Nederlands.
  • Samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de bevek Merit Capital Global Investment Fund n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) ‘in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands.
  • Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.