Quartz Balanced FoF

Doelstellingen en beleggingsbeleid

MC Quartz Balanced FoF belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen en obligaties om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden.

De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particuliere vennootschappen, etc.

De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 40% MSCI Europe Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +10% MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% FTSE World Government Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.

De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd voor de kapitalisatie klassen. Bij de distributie klassen worden de dividendinkomsten van het fonds uitgekeerd.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Benchmark

De benchmark bestaat uit volgende drie indexen:

 • 40% van de return van de MSCI Europe Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +
 • 10% van de return van de MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +
 • 50% van de return van de FTSE World Government Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille.

De MSCI Europe Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen van Europese ondernemingen. De MSCI World Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de ‘developed markets’. De FTSE World Government Bond Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in staatsobligaties met uiteenlopende looptijden.

De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark. Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum.

Algemene informatie
BeheerderDierickx Leys Private Bank
CommissarisDeloitte Bedrijfsrevisoren cvba
DistributieDierickx Leys Private Bank
PromotieDierickx Leys Private Bank
Administratief beheerCaceis Bank, Belgium Branch NV
Financiële dienstCaceis Bank, Belgium Branch NV
DomicilieBelgië
Juridische vormZelfbeheerde Bevek
Wettelijke statusUCITS
MuntEUR
Oprichtingsdatum bevek18 december 2001
LooptijdOnbeperkt
Algemene documenten
Risico en opbrengstprofiel

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 tot 5 jaar op te nemen.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.
Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door bovengenoemde indicator:

 • Kredietrisico: Er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

KIID

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Informatie per klasse
IC Kap.R. KapR. Dis.
ISINBE6291050183BE0946062214BE0946061208
TypeKapitalisatieKapitalisatieDistributie
Instap vergoedingmaximum 3,00%maximum 3,00%maximum 3,00%
Minimum investering100.000 EUR1 aandeel1 aandeel
Uitstap vergoeding
Wijziging compartimentmaximum 2,00%maximum 2,00%maximum 2,00%
Lopende kosten2,10%4,27%4,14%
Beheer vergoeding0,80%1,50%1,50%
Performance feeJaarlijkse performance fee van 10% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijkse performance fee van 10% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijkse performance fee van 10% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.
Belastingen

Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 

KapitalisatieDistributie
Roerende voorheffing30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa30% op de uitgekeerde dividenden
Beurstaks bij uitstap1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Beurstaks bij wijziging compartiment1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Bijkomende informatie
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot het fonds support@mcgif.be of de ombudsman ombudsman@ombudsfin.be.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product
 • Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de distributeur in het Frans en in het Nederlands.
 • Samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de bevek Dierickx Leys Fund III n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) ‘in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands.
 • Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.