Global Growth Equity Fund

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.

Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.

De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd voor de kapitalisatie klassen. Bij de distributie klassen worden de dividendinkomsten van het fonds uitgekeerd.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Benchmark

De benchmark is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in Euro). De Morningstar Global Markets Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de ‘developed markets’.

Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark. Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum.

Algemene informatie
BeheerderDierickx Leys Private Bank
CommissarisDeloitte Bedrijfsrevisoren cvba
DistributieDierickx Leys Private Bank
PromotieDierickx Leys Private Bank
Administratief beheerCaceis Bank, Belgium Branch NV
Financiële dienstCaceis Bank, Belgium Branch NV
DomicilieBelgië
Juridische vormZelfbeheerde Bevek
Wettelijke statusUCITS
MuntEUR
Oprichtingsdatum bevek18 december 2001
LooptijdOnbeperkt
Algemene documenten
Risico en opbrengstprofiel

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 6 omdat de waarde ervan onderhevig is aan grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

 De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

KIID

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Informatie per klasse
IC Kap.R. Dis.R. Kap.V. Kap
ISINBE6302933674BE6304234105BE6302932668BE6308997202
TypeKapitalisatieDistributieKapitalisatieKapitalisatie
Instap vergoedingmaximum 0,50%maximum 1,00%maximum 1,00%maximum 0,50%
Minimum investering100.000 EUR1 aandeel1 aandeel1 aandeel
Uitstap vergoeding
Wijziging compartimentmaximum 0,50%maximum 1,00%maximum 1,00%maximum 0,50%
Lopende kosten1,22%2,04%2,02%1,55%
Beheer vergoeding0,80%1,50%1,50%1,00%
Performance feeJaarlijks 10,00% op het in het boekjaar door de klasse R en klasse V behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar door de klasse R en klasse V behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar door de klasse R en klasse V behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.
BeperkingEnkel beschikbaar voor verzekeringsondernemingen
Belastingen

Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

KapitalisatieDistributie
Roerende voorheffingMinder dan 10% van het vermogen van het compartimenten is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bij de inkoop van zijn kapitalisatie aandelen zal de belegger, als natuurlijke persoon, in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen, niet bezwaard zijn met 30% roerende voorheffing.30% op de uitgekeerde dividenden
Beurstaks bij uitstap1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Beurstaks bij wijziging compartiment1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%

Bijkomende informatie
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot het fonds support@mcgif.be of de ombudsman ombudsman@ombudsfin.be.
  • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product
  • Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de distributeur in het Frans en in het Nederlands.
  • Samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de bevek Dierickx Leys Fund III n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) ‘in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands.
  • Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.