Low Volatility

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Merit Care Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA

Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.

De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd voor de kapitalisatie klassen.
U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Benchmark

De volgende twee indexen:

  • 50% van de return van de MSCI Europe Minimum Volatility Net Total Return (uitgedrukt in EUR) en
  • 50% van de return van de MSCI USA Minimum Volatility Net Total Return (uitgedrukt in EUR).

De MSCI Europe Minimum Volatility Index geeft de return weer van geselecteerde Europese ondernemingen die een lagere volatiliteit vertonen dan de brede Europese aandelenmarkt. De MSCI USA Minimum Volatility Index geeft de return weer van geselecteerde Amerikaanse ondernemingen die een lagere volatiliteit vertonen dan de brede Amerikaanse aandelenmarkt.

De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark. Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum.

Algemene informatie
BeheerderDierickx Leys Private Bank
CommissarisDeloitte Bedrijfsrevisoren cvba
DistributieDierickx Leys Private Bank
PromotieDierickx Leys Private Bank
Administratief beheerCaceis Bank, Belgium Branch NV
Financiële dienstCaceis Bank, Belgium Branch NV
DomicilieBelgië
Juridische vormZelfbeheerde Bevek
Wettelijke statusUCITS
MuntEUR
Oprichtingsdatum bevek18 december 2001
LooptijdOnbeperkt
Algemene documenten
Risico en opbrengstprofiel

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

Het volgende risico wordt mogelijk (niet) voldoende weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar het prospectus.

KIID

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Informatie per klasse
IC Kap.R Kap.V Kap.
ISINBE6241145687BE6241142650BE6308995180
TypeKapitalisatieKapitalisatieKapitalisatie
Instap vergoedingmaximum 4,00%maximum 4,00%maximum 4,00%
Minimum investering100.000 EUR1 aandeel1 aandeel
Uitstap vergoeding
Wijziging compartimentmaximum 2,00%maximum 4,00%maximum 2,00%
Lopende kosten0,94%1,89%1,36%
Beheer vergoeding0,60%1,50%1,50%
Performance feeJaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.
BeperkingEnkel beschikbaar voor verzekeringsondernemingen
Belastingen

Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 

KapitalisatieDistributie
Roerende voorheffinggeen30% op de uitgekeerde dividenden
Beurstaks bij uitstap1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Beurstaks bij wijziging compartiment1,32% met een maximum van 4.000 EUR0,00%
Bijkomende informatie
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot het fonds support@mcgif.be of de ombudsman ombudsman@ombudsfin.be.
  • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product
  • Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar bij de distributeur in het Frans en in het Nederlands.
  • Samenvatting van uw belangrijkste rechten als aandeelhouder in de bevek Dierickx Leys Fund III n.v. (de ‘Bevek’ of de ‘Vennootschap’) ‘in het kader van de European Union Cross Border Distribution Regulation (Regulation (EU) 2019/1156). Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands.
  • Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be.