Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 5 mei 2022 om 11 uur te Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen, met de volgende agenda:

  1. Uitstel en verdaging van de Gewone Algemene Vergadering tot vrijdag 27 mei 2022 om 11:00 uur
  2. Uitstel van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening conform Art. 7:150 WVV en van de overige punten die tijdens de Gewone Algemene Vergadering moeten behandeld worden tot de verdaagde Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei 2022 om 11:00 uur.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het email adres vds@vdsconsult.com.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (vds@vdsconsult.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het email vds@vdsconsult.com.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij Caceis Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu en www.mcgif.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en eveneens kan bekomen worden bij Merit Capital NV op de website www.meritcapital.eu, bij de inestelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.

De raad van bestuur