Oproep Buitengewone Algemene Vergadering 28.11.2022

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Merit Capital Global Investment Fund, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op 29.11.2022 om 11 uur, op de zetel van de financiële dienstverlener CACEIS Bank, Belgium Branch te Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis) en zal beraadslagen over de volgende agenda:

I. Wijziging van de statuten van de BEVEK.
1. Wijziging van de naam en de zetel van de BEVEK.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de naam van de BEVEK ‘Merit Capital Global Investment Fund’ te vervangen door ‘Dierickx Leys Fund III’. De vergadering beslist eveneens om de zetel van de BEVEK gelegen te ‘Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen’ te verplaatsen naar ‘Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen’. Bijgevolg, wijziging van artikel 1 en 2 van de statuten.

2. Wijziging van de naam van bepaalde compartimenten van de BEVEK.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur om de naam van bepaalde compartimenten te wijzigen. Zodoende zullen deze compartimenten na afloop van deze vergadering/vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe prospectus en statuten de volgende benaming hebben:

Huidige naamNieuwe naam vanaf 29.11.2022
MC Best of WorldBest of World
MC PatrimoinePatrimoine
MC Quartz Balanced FOFQuartz Balanced FOF
Merit Care FundLow Volatility Equity
Value & DefensiveInvestment Grade Bond
MC Global Growth Equity FundGlobal Growth Equity
MC Equities DBIEquities DBI

De compartimenten Capitam en Value & Dynamic behouden hun huidige naam.

Naar aanleiding van deze beslissing van de raad van bestuur, beslist de vergadering om de benaming van de compartimenten eveneens te wijzigingen in de statuten. Bijgevolg wijziging van artikel 44 van de statuten.

3. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van de raad van bestuur: De statuten worden aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. Bijgevolg zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

 • Vervanging van ‘maatschappelijke naam’ door ‘naam’ (artikel 1 van de statuten);
 • Schrapping van de verwijzing naar een publiek beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 1 van de statuten);
 • Vervanging van ‘maatschappelijke zetel’ en ‘statutaire zetel’ door ‘zetel’ (artikel 2, 35, 39 en 47 van de statuten);
 • Vervanging van ‘maatschappelijk kapitaal’ door ‘kapitaal’ (artikel 5, 31 en 39 van de statuten);
 • Schrapping van de vermelding dat de jaarrekening niet via circulair besluit kan worden goedgekeurd (artikel 17 van de statuten);
 • Vervanging van ‘de vennootschapswet’ door ‘het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (artikel 17 van de statuten);
 • Vervanging van ‘artikel 523 van het wetboek van Vennootschappen’ door ‘artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (artikel 17 van de statuten);
 • Vervanging van ‘het Wetboek van vennootschappen’ door ‘het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (artikel 26, 30 en 49 van de statuten);
 • Vervanging van ‘één/vijfde’ door ‘één/tiende’ (artikel 31 van de statuten);
 • Vervanging van ‘maatschappelijke benaming’ door ‘benaming’ (artikel 35 van de statuten);
 • Toevoeging van de mogelijkheid voor de bestuurders en voor de commissaris om de vragen gesteld in het kader van een algemene vergadering niet te beantwoorden onder bepaalde voorwaarden (artikel 38 van de statuten);
 • Toevoeging dat onthoudingen of blanco stemmen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend (artikel 39 van de statuten);
 • Toevoeging van de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering (artikel 39 van de statuten);
 • Vervanging van de ondertekening van de notulen van algemene vergaderingen door de aanwezige leden van het bestuur door ondertekening door de leden van het bureau (artikel 41 van de statuten);
 • Vervanging van ‘artikelen 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen’ door ‘artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (artikel 45 van de statuten);
 • Vervanging van ‘artikel 79 van het Wetboek van vennootschappen’ door ‘artikel 2:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (artikel 49 van de statuten).
4. De statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

Voorstel van de raad van bestuur: Vermelden dat de Vennootschap gekozen heeft voor de categorie van beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG zoals voorzien in artikel 7 van de wet van 3 augustus 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Bijgevolg wijziging van artikel 1 van de statuten.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering stelt voor om de volgende wijzigingen door te voeren in artikel 13 van de statuten:

 • Schrapping van de mogelijkheid dat een lid van de raad van bestuur een rechtspersoon kan zijn en derhalve schrapping van de verplichting om een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger aan te duiden;
 • Schrapping van de verplichting tot schriftelijk indiening van de kandidaatstellingen op de zetel van de BEVEK ten minste acht dagen voor de vergadering;
 • Toevoeging van ‘mits naleving van de geldende wet- en regelgeving’ aan de verplichting van bestuurders om in functie te blijven indien hun mandaat versteken is en niet in de vacature voorzien is.

Voorstel van de raad van bestuur: Naar aanleiding van de wet van 4 juli tot omzetting van Europese richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden (I) werd artikel 85 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in schuldvorderingen aangepast. De vergadering beslist om ‘De Vennootschap zal eveneens een kredietinstelling naar Belgisch recht aanduiden, een filiaal van een erkende kredietinstelling binnen een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of een beursvennootschap naar Belgisch recht, aan wie zij de Financiële dienst zal toevertrouwen, overeenkomstig de geldende wet en reglementering’ te vervangen door ‘De Vennootschap wijst een financiële dienstverlener aan dewelke instaat voor de terbeschikkingstelling van de voorzieningen bepaald in artikel 85, §2, lid 1 van de Wet van 2012 .’. Bijgevolg aanpassing van artikel 28 van de statuten.

5. Vergaderingen en notulen van de raad van bestuur.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur om hun vergaderingen op afstand te laten plaatsvinden via teleconferentie of videoconferentie met gebruikmaking van telecommunicatietechnieken die de bestuurders in staat stellen elkaar gelijktijdig te horen en te raadplegen. Bijgevolg wijziging van artikel 16 van de statuten.

Voorstel van de raad van bestuur: Toevoeging van de specificatie dat zowel de notulen van een raad van bestuur als een uittreksel uit de notulen met de hand of elektronisch ondertekend kunnen worden. Bijgevolg wijziging van artikel 18 van de statuten.

6. Dagelijks bestuur.

Voorstel van de raad van bestuur: Toevoeging van de mogelijkheid om het dagelijks bestuur toe te kennen aan gevolmachtigden. Bijgevolg wijziging van artikel 22 van de statuten.

Voorstel van de raad van bestuur: Toevoeging van de verplichting voor de effectieve leiding om de goedkeuring van de raad van bestuur te verwerven indien specifieke bevoegdheden aan een lasthebber worden overgedragen. Bijgevolg wijziging van artikel 22 van de statuten.

7. Kosten

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de volgende wijzigingen door te voeren in artikel 25 van de statuten:

 • Schrapping van de kosten voor het drukken en leveren van aandelen
 • Aanpassing van het maximum van de kosten voor de Administratie
8. Algemene vergaderingen

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de volgende wijzigingen door te voeren aan de bepalingen van de statuten omtrent de organisatie en het verloop van algemene vergaderingen:

 • Verduidelijken dat volmachten voor een algemene vergadering minstens vier volle werkdagen
  in plaats van vier volle dagen dienen te worden neergelegd (artikel 35 van de statuten);
 • Schrapping van de mogelijkheid om een buitengewone algemene vergadering te verdagen (artikel 37 van de statuten);
 • Vervanging van ‘verlengd’ door ‘uitgesteld’ (artikel 37 van de statuten);
 • Toevoeging van de mogelijkheid voor aandeelhouders om hun vragen voor bestuurders en commissarissen op voorhand en schriftelijk te stellen onder bepaalde voorwaarden (artikel 38 van de statuten).
9. Zuivere Vormwijzingen

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om een aantal onvolkomenheden in de statuten recht te zetten. Bijgevolg zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

 • Vervanging van ‘Bevek’ door ‘BEVEK’ (artikel 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 46, 47 en 48 van de statuten);
 • Toevoeging van de verwijzing ‘hierna de “Wet van 2012”’ (artikel 1 van de statuten);
 • Vervanging van ‘voornoemde wet van drie augustus tweeduizend en twaalf’ door ‘de Wet van 2012’ (artikel 1 van de statuten);
 • Vervanging van ‘algemene vergadering’, ‘algemene aandeelhoudersvergadering’ en ‘vergadering’ of ‘algemene vergaderingen’ door ‘Algemene Vergadering’ of ‘Algemene Vergaderingen’ (artikel 4, 10, 13, 14, 20, 21, 29, 32, 34, 36, 40 en 41 van de statuten);
 • Toevoeging van de verwijzing ‘hierna het “Koninklijk Besluit van 2012”’ (artikel 5 van de statuten);
 • Vervanging van ‘voornoemd Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf’ en ‘het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG’ door ‘het Koninklijk Besluit van 2012’ (artikel 5, 10, 24 en 43 van de statuten);
 • Vervanging van ‘raad van bestuur’ en ‘raad’ of ‘Raad’ door ‘Raad van Bestuur’ (artikel 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 22 van de statuten);
 • Vervanging van ‘wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen’, ‘hierboven genoemde wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles’ en ‘voornoemde wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles’ door ‘Wet van 2012’ (artikel 9, 19, 24, 26, 44 en 49 van de statuten);
 • Vervanging van ‘artikel tien’ door ‘artikel 10’ (artikel 9 van de statuten);
 • Toevoeging van ‘,’ na ‘netto-inventariswaarde’ in de titel van artikel 10 (artikel 10 van de statuten);
 • Toevoeging van ‘uitvoering van’ en ‘schorsen’ aan artikel 10 (artikel 10 van de statuten);
 • Vervanging van ‘artikel negen’ door ‘artikel 9’ (artikel 10 van de statuten);
 • Vervanging van ‘beeft’ door ‘heeft’ (artikel 17 van de statuten);
 • Vervanging van ‘Bestuurder’ door ‘De bestuurders’ (artikel 17 van de statuten);
 • Vervanging van ‘volgen’ door ‘volgens’ (artikel 24 van de statuten);
 • Schrapping van ‘met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging’ (artikel 24 van de statuten);
 • Vervanging van ‘… wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer revisoren of één of meer revisorenvennootschappen.’ vervangen door ‘… wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer revisoren of één of meer revisorenvennootschappen.’ (artikel 26 van de statuten);
 • Vervanging van ‘jaarlijkse algemene vergadering’ door ‘Gewone Algemene Vergadering’ (artikel 42 van de statuten);
 • Toevoeging van de specificatie dat het een Gewone Algemene Vergadering betreft (artikel 43 en 44 van de statuten);
 • Schrapping van ‘jaarvergadering’ (artikel 44 van de statuten);
 • Toevoeging van de verwijzing ‘hierna “WIB 92”’ (artikel 44 van de statuten);
 • Schrapping van lid 7 tot 12 van artikel 44 wegens herhaling (artikel 44 van de statuten);
 • Vervanging van ‘Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992’ door ‘WIB 92’ (artikel 44 van de statuten).
II. Benoeming van nieuwe bestuurders.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de heer Filip Decruyenaere te benoemen als bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering beslist om de heer Sven Sterckx te benoemen als bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering beslist om de heer Ben Granjé te benoemen als onafhankelijke bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Voor de uitoefening van zijn mandaat zal de heer Ben Granjé een vergoeding van 1.250 EUR (exclusief BTW) per vergadering van de raad van bestuur ontvangen, dewelke jaarlijks geïndexeerd wordt.

III. Vergoeding van de effectieve leiding.

Voorstel van de raad van bestuur: De vergadering beslist om de jaarlijkse vergoeding van de effectieve leiding per compartiment te verhogen van 5.506 EUR naar 8.500 EUR (exclusief BTW), dewelke jaarlijks geïndexeerd wordt.

IV. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, fysiek of via vertegenwoordiging, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient uiterlijk vier volle werkdagen voor de vergadering te worden opgestuurd naar de instelling die instaat voor de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com)

De aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om deel te nemen aan de vergadering kunnen schriftelijk, ten laatste zes volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot Merit Capital Global Investment Fund worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord door de bestuurders.

De beslissingen zullen worden genomen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Wijzigingen worden slechts aanvaard wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen verzamelen, zonder dat rekening wordt gehouden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en bekomen kan worden bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.