People Discuss About Graphs and Rates

Algemene Vergadering 2 mei 2024

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Dierickx Leys Fund III, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op donderdag 2 mei 2024 om 11 uur op de zetel van de BEVEK, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen, en zal beraadslagen over de volgende agenda:

 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
 2. Lezing van het verslag van de commissaris omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
 3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar.
 4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.
 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar.
 6. Herbenoeming van een bestuurder.
  Voorstel van de raad van bestuur: : “De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Samuel Melis, als effectieve leider van de raad van bestuur, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de Sam Melis een vergoeding van 8.500 EUR (jaarlijks geïndexeerde en exclusief BTW).
  De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”
 7. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 8. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.dierickxleys.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.


De raad van bestuur.

Documenten

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders op 2 mei 2024
Volmacht voor de algemene vergadering op 2 mei 2024
Avis de convocation aux actionnaires le 2 mai 2024
Procuration pour l’assemblée générale du 2 mai 2024